Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2020

21:05
4532 9472 500
Reposted fromtwice twice viawishyouwerehere wishyouwerehere
behindmyeyelids
21:04
3557 45cb 500
Reposted fromsosna sosna viaiblameyou iblameyou
behindmyeyelids
21:04
0070 47f7 500
Reposted fromcvx cvx viaiblameyou iblameyou
behindmyeyelids
21:04
0014 c98d 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaiblameyou iblameyou
behindmyeyelids
21:03
6636 64b9 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viairmelin irmelin
behindmyeyelids
21:03
Reposted frommr-absentia mr-absentia viairmelin irmelin
behindmyeyelids
21:03
9539 808d 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
behindmyeyelids
21:02
9626 af5f 500
Reposted frompanimruk panimruk viaflamingo flamingo
behindmyeyelids
21:02
Reposted fromshakeme shakeme viaretaliate retaliate
behindmyeyelids
21:01
0879 3d47 500
Reposted fromjottos jottos viairmelin irmelin
behindmyeyelids
21:01
Reposted fromshakeme shakeme viastylish stylish
behindmyeyelids
21:00

Zawsze najgorzej jest rano. Zanim jeszcze człowiek doczołga się do powierzchni świadomości, ma to nieprzyjemne uczucie, że coś jest nie tak. A potem się budzi i rozpoznaje siebie, przypomina sobie wszystko i wie, że teraz jest zmuszony przeżyć ten nowy dzień aż do wieczora. Mózgowa maszyneria rusza powoli, zaczyna żuć, w prawo i w lewo, dostarcza te same słowa, zdarzenia, gesty, aż jest się gotowym do krzyku.

— Tove Jansson w liście do Evy Konikoff
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeffic effic
behindmyeyelids
20:59
2239 c682
Reposted fromPoranny Poranny viacvx cvx
behindmyeyelids
20:59
5073 5849
Reposted fromEtnigos Etnigos viaeffic effic
behindmyeyelids
20:59
behindmyeyelids
20:59
0951 229a 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaeffic effic
behindmyeyelids
20:58
1358 72ef 500
Reposted fromnutt nutt viaflamingo flamingo
behindmyeyelids
20:58
5358 87ed 500
behindmyeyelids
20:58
9089 36f4 500
Reposted fromKropledonosa Kropledonosa viaiblameyou iblameyou
20:57
8872 c767 500

suonko:

by Elicia Edijanto

Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl